fbpx
 • 1
 • 2
 • 3

Zdalna szkoła plus

LAPTOPY Z PROGRAMU „ZDALNA SZKOŁA +”

 

Gmina Miasta Tarnowa realizuje dofinansowany z funduszy europejskich projekt „Zdalna szkoła plus - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

W ramach projektu przekazano 124 sztuki laptopów dla uczniów tarnowskich szkół Nasza szkoła otrzymała 10 sztuk laptopów Lenovo. Sprzęt przeznaczony jest dla uczniów z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w celu realizacji zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Laptopy, których zakup sfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, umożliwią  młodzieży korzystanie m.in. z narzędzi do zdalnego nauczania: edziennika, classroom.

Celem projektu, którego całkowita wartość wynosi 164 999,80 zł jest zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnej, umożliwiającej zdalną pracę szkół. Projekt jest w stu procentach dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Regulamin użyczenia laptopów zakupionych w ramach projektu "Zdalna Szkoła"

wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

            §1

Przedmiotem użyczenia są laptopy  nabyte przez Gminę Miasta Tarnowa w ramach projektu " Zdalna Szkoła" wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szeroko pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Program adresowany jest do uczniów rodzin wielodzietnych 3+, w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej pandemią Covid, których dziecko nie posiada laptopa/komputera do nauki zdalnej i przez to

nie może uczestniczyć  w zajęciach zdalnych.

             §2

 1. Warunkiem użyczenia jest złożenie wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia dyrektorowi szkoły do której uczeń uczęszcza wraz z oświadczeniem o nie posiadaniu przez ucznia własnego komputera, laptopa lub tabletu (załącznik nr 1).
 2. Użyczenie następuje na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia (załącznik nr 2).
 3. Złożenie wniosku o użyczenie nie oznacza obowiązku zawarcia przez dyrektora szkoły umowy użyczenia.
 4. W razie braku możliwości użyczenia laptopa obowiązuje kolejka, wg daty przesłania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.

  §3
 1. Przekazanie laptopa następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy użyczenia.
 2. Strony umowy użyczenia przed wydaniem laptopa sporządzają protokół zdawczo odbiorczy(załącznik nr 3)

  §4
 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zwrotu użyczonego laptopa w stanie niepogorszonym bezpośrednio dyrektorowi szkoły do której uczęszcza uczeń lub osobie przez dyrektora szkoły upoważnionej.
 2. Rodzic/opiekun prawny ucznia nie ponosi odpowiedzialności za zużycie laptopa będące następstwem prawidłowego jego używania.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie, utratę bądź kradzież użyczonego laptopa i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy urządzenia lub wymiany na nowe.

  §5
 1. W przypadku naruszenia zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych użyczonego laptopa rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy bądź jego naprawy.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu użyczonego sprzętu rodzic/opiekun prawny ucznia ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać dyrektorowi szkoły szczególnie w sytuacji gdy urządzenie jest w okresie gwarancji.

  §6
 1. Zabrania się instalowania na laptopie własnego oprogramowania, poza oprogramowaniem wymaganym dla uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
 2. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu użyczenia.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodne z prawem działania wywołane przez użyczonego laptopa w sieci informatycznej.

  §7

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Regulamin dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

 

Pełna informacja o programie na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.