fbpx
 • 1
 • 2
 • 3

REGULAMIN KONKURSÓW

organizowanych przez Fundację im. Jana Szczepanika we współpracy PWSZ i ZSOiT w Tarnowie w ramach projektu „Geniusz Jana Szczepanika dawniej i dziś”

Karta zgłoszenia do pobrania TUTAJ!

Pełna treść regulaminu do pobrania TUTAJ!

UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA PRAC: 16.11.2018 r.!!!

Organizatorzy

 1. Organizatorem Konkursów jest Fundacja im. Jana Szczepanika w Tarnowie, z siedzibą przy ul. Brodzińskiego 9, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS: 0000199148, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Współorganizatorami Konkursów są: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Szczepanika w Tarnowie.
 3. Konkursy są organizowane w ramach projektu „Geniusz Jana Szczepanika dawniej i dziś”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Tematyka i cel konkursów

 1. Przedmiotem konkursów, realizowanych w ramach projektu „Geniusz Jana Szczepanika dawniej i dziś” jest opracowanie (zaprojektowanie) urządzeń skonstruowanych przez Szczepanika na przełomie XIX i XX w. (KONKURS nr 1) lub takich, które mógłby on stworzyć, gdyby żył dzisiaj, wykorzystując wiedzę i technologię XXI w. (KONKURS nr 2) oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej, dotyczącej działalności wynalazczej Jana Szczepanika (KONKURS nr 3).
 2. Konkursy oznaczone nr 1 i 2 są adresowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów wyższych uczelni zaś konkurs oznaczony nr 3 dla uczniów szkół podstawowych (także klas gimnazjalnych).
 3. Głównym celem konkursów jest propagowanie działalności wynalazczej prekursora techniki użytecznej Jana Szczepanika (1872-1926), nazywanego „da Vinci z Galicji” lub „polskim Edisonem”.
 4. Konkursy mają na celu rozwój kreatywnego i twórczego myślenia uczniów i studentów Małopolski.

 

Termin i miejsce konkursu

 1. Konkursy mają zasięg województwa małopolskiego są prowadzone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie małopolskim.
 2. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 16.11.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie organizatora osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
 3. Uroczyste ogłoszenie wyników, połączone z podsumowaniem projektu i wręczeniem nagród odbędzie się w drugiej połowie listopada 2018 r. w auli PWSZ w Tarnowie. O dokładnym terminie organizatorzy poinformują na stronie internetowej www.zso.tarnow.pl

 

Uczestnicy konkursów

 1. Uczestnikami konkursów mogą być uczniowie starszych klas szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci szkół wyższych z terenu województwa małopolskiego oraz mieszkający na terenie innych województw, ale uczący się lub studiujący w Małopolsce.
 2. Obowiązuje podział uczestników zgodnie z par. 2, pkt. 2.
 3. Organizatorzy dopuszczają do udziału w konkursach zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły 2-osobowe.

 

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Fundacja im. Jana Szczepanika z siedzibą w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 9. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wydania nagród oraz – za zgodą Uczestników – do celów marketingowych przez Fundację zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz o ustawie RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Warunki uczestnictwa w konkursach

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest złożyć pracę konkursową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie organizatora osobiście lub pocztą na adres 33-100 Tarnów, ul. Brodzińskiego 9.
 2. Praca powinna zawierać dołączoną metryczkę, zawierającą dane uczestnika, nazwę szkoły lub uczelni, w której się uczy, datę urodzenia, kontakt telefoniczny i e-mailowy oraz nazwę konkursu, którego dotyczy (Załącznik nr 1).

 

Wyniki oceny Jury i nagrody

 1. Prace konkursowe będą podlegały ocenie przez 6-osobowe Jury powołane przez organizatora.
 2. W skład Jury będą wchodzić przedstawiciele Fundacji im. Jana Szczepanika, PWSZ oraz ZSOiT w Tarnowie.
 3. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania konkursów, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych projektów oraz technikę wykonania.
 4. Wszystkie decyzje Jury zostaną ogłoszone w połowie listopada 2018 r. na stronie internetowej www.zso.tarnow.pl.
 5. W każdym z trzech konkursów przyznane zostaną przez Jury nagrody pieniężne za zajęcie 1., 2. i 3. miejsca w formie kart podarunkowych o różnej wartości.
 6. Łączna suma nagród wynosi 2700 zł.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału środków finansowych np. na nagrody lub inne formy wyróżnienia.
 8. Jedną z form nagrody będzie również opublikowanie całości lub części pracy w przygotowywanej publikacji podsumowującej projekt.
 9. Osoby nagrodzone lub wyróżnione zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród lub wyróżnień.
 10. Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie.
 11. Organizator będzie informować o wynikach konkursów na stronie internetowej www.zso.tarnow.pl oraz z publikacji będącej podsumowaniem projektu jak również w komunikatach prasowych, posługując się imieniem i nazwiskiem zwycięzców, na co uczestnik biorąc udział w konkursach wyraża zgodę.

 

Szczegółowe informacje o konkursach

 1. KONKURS nr 1„Szczepaniki – projekty urządzeń skonstruowanych przez Jana Szczepanika” – adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować projekt np. kamery, pancerza kulochronnego, maszyny tkackiej, maszyny do wyrabiania mozaik gobelinowych, aparatu zapobiegającego spotkaniu się pociągów i statków na morzu, maszyny do pisania dla widzących i ociemniałych, toru kolejowego bez ciągłych szyn, barwoczułego papieru fotograficznego, telefonografu, telefonoskopu, telektroskopu, heliografu, aparatu do konserwacji jaj w stanie świeżości w ciągu ośmiu miesięcy lub innych wynalazków Jana Szczepanika. Odsyłamy do właściwej literatury przedmiotu.

 1. KONKURS nr 2„Szczepaniki XXI wieku – projekty urządzeń innowacyjnych technicznie” – adresowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów

Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie projektu urządzenia na miarę XXI wieku, które mógłby skonstruować Jan Szczepanik, gdyby żył współcześnie. Należy pamiętać o głównej idei, jaka przyświecała wynalazcy: urządzenie ma na celu usprawnienie pracy człowieka.

 1. KONKURS nr 3„I niech kto wierzy, albo nie wierzy – niejeden Nobel mu się należy” – adresowany dla uczniów szkół podstawowych (w tym klas gimnazjalnych)

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną na temat działalności wynalazczej Jana Szczepanika. Odsyłamy do właściwej literatury przedmiotu.

 

Prawa własności intelektualnej do zgłoszeń konkursowych

 1. Uczestnik konkursu zapewnia, że przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Uczestnik oświadcza, że Zgłoszenie Konkursowe jest wolne od wad prawnych lub fizycznych, roszczeń i nie jest obciążone innymi prawami osób trzecich.
 3. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń Uczestnika okaże się nieprawdziwe, zobowiązuje się on ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w szczególności zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw autorskich lub innych praw przez Zgłoszenie Konkursowe Uczestnika.
 4. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z przygotowanych projektów (w całości lub w jakiejkolwiek części) na terytorium Polski i całego Świata, na czas określony 3 lat, przy czym po upływie 3 lat umowa przekształci się na zawartą na czas nieokreślony.
 5. Uczestnik zezwala na publikowanie oraz wykorzystanie w innych projektach całości lub części projektu z podaniem informacji o tym, kto jest autorem nadesłanej pracy.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Konkursu dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: www.zso.tarnow.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników. O każdorazowej zmianie organizator poinformuje na stronie internetowej www.zso.tarnow.pl co najmniej 5 dni przed opublikowaniem planowanych zmian.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

 

 

Warto zobaczyć

Trochę historii...

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.